NGỮ PHÁP TIẾNG ANH NÂNG CAO

(Dayhoctienganh.Net) Bài viết này là phần 2 / 2 trong loạt bài Trạng từ (Adverbs) . Những trạng từ “có cấp bậc” mới có thể so sánh được. Những trạng từ như daily, extremely, only, really, then, there, uniquely không thể so sánh được. Trạng từ So sánh hơn So …
Xem Chi Tiết

(Dayhoctienganh.Net) Bài viết này là phần 1 / 2 trong loạt bài Trạng từ (Adverbs) . 1) Trạng từ là gì? Chữ adverb (ad – verb) có khái niệm về ý nghĩa thêm cho động từ. Đó là chức năng của đa số trạng từ. Trạng từ cho chúng ta …
Xem Chi Tiết

(Dayhoctienganh.Net) Bài viết này là phần 8 / 8 trong loạt bài Tính từ (Adjective) . * as …. as dùng để chỉ sự bằng nhau: “As … as” có thể dùng với tính từ ngắn cũng như tính từ dài để diễn tả hai người, hai vật…. tương tự …
Xem Chi Tiết

(Dayhoctienganh.Net) Bài viết này là phần 7 / 8 trong loạt bài Tính từ (Adjective) . Chúng ta dùng so sánh hơn nhất khi chúng ta muốn so sánh một người hay một vật với nhiều hơn là một trong cùng một nhóm, một loại. Mạo từ xác định “The” …
Xem Chi Tiết

(Dayhoctienganh.Net) Bài viết này là phần 6 / 8 trong loạt bài Tính từ (Adjective) . Chúng ta dùng so sánh hơn khi so sánh 1 người hay 1 vật này với 1 người hay 1 vật khác. Sự so sánh có thể giữa: – 2 mục đơn: Jane is …
Xem Chi Tiết

(Dayhoctienganh.Net) Bài viết này là phần 5 / 8 trong loạt bài Tính từ (Adjective) . 1) So sánh của tính từ ngắn Tính từ So sánh hơn (Comparative) So sánh hơn nhất (Superlative) clean cleaner cleanest big bigger biggest nice nicer nicest tidy tidier tidiest * Hầu hết các …
Xem Chi Tiết

(Dayhoctienganh.Net) Bài viết này là phần 4 / 8 trong loạt bài Tính từ (Adjective) . Khi cần phải dùng nhiều hơn một tính từ để diễn tả một danh từ, chúng ta cần phải chú ý đến thứ tự của tính từ. Thứ tự thường lệ của tính từ …
Xem Chi Tiết

(Dayhoctienganh.Net) Bài viết này là phần 3 / 8 trong loạt bài Tính từ (Adjective) . 1) Một số vấn đề có liên quan đến việc dùng tính từ * Tính từ không thay đổi theo số ít hay số nhiều a tall man  –  tall men * Tính từ …
Xem Chi Tiết

(Dayhoctienganh.Net) Bài viết này là phần 2 / 8 trong loạt bài Tính từ (Adjective) . Tính từ kép thường được viết có gạch nối. Một số tính từ kép phổ biến là: 1) Tính từ kép cấu tạo từ phân từ: * Tính từ kép cấu tạo từ quá …
Xem Chi Tiết

(Dayhoctienganh.Net) Bài viết này là phần 1 / 8 trong loạt bài Tính từ (Adjective) . I) Tính từ là gì? * Một tính từ diễn tả người hay vật đó như thế nào. Một tính từ có thể cho chúng ta những thông tin về: Chất lượng (Quality) a …
Xem Chi Tiết

Loading...