Change these sentences into passive

585
SHARES
3.2k
VIEWS
thanh đã hỏi 5 năm trước
Does Tom break that window?
1 câu trả lời
Thiên đã trả lời 5 năm trước
Is that window broken by Tom?

Related Posts

Next Post

Recommended

Don't miss it