Hello my teacher

585
SHARES
3.2k
VIEWS
phuong thao đã hỏi 5 năm trước
em chào thầy [cô]   em tên là thảo và em có một số câu hỏi cần thầy[cô] giúp 1.A.arrived    B.believed    C.received   D.hoped 2.A.opened   B.knocked    C.played    D.occurred 3.A.rubbed    B.tugged     C.stopped   D.filled    
1 câu trả lời
Yoom H Surber đã trả lời 3 năm trước

1.A.arrived | đã đến B.believed | đã tin C.received | đã nhận D.hoped | đã hy vọng

2.A.opened | đã mở B.knocked | đã gõ (cửa) C.played | đã chơi D.occurred | đã xảy ra

3.A.rubbed | đã thoa B.tugged | đã kéo mạnh C.stopped | đã dừng D.filled | đã đầy

Related Posts

Next Post

Recommended

Don't miss it