Tiếng Anh 9

585
SHARES
3.2k
VIEWS
1 câu trả lời
Yoom H Surber đã trả lời 3 năm trước

part 1.1: phonology / I used this link to help me out: https://tophonetics.com/
1 d
A= southern/ˈsʌðərn
B= feather/ˈfɛðər
C= there/ðɛr
D= breath/brɛθ
2 c – not so sure
A. beloved/ bɪˈlʌvd or bɪˈlʌvəd
B. prepared/priˈpɛrd
C. retired/riˈtaɪərd or rɪˈtaɪrd
D. improved/ɪmˈpruvd
3 c
A. spread/sprɛd
B. dealt/dɛlt
C. heat/hit
D. dreamt/drɛmt
4 b
A. occur/əˈkɜr
B. conservation/ˌkɑnsərˈveɪʃən
C. solution/səˈluʃən
D. horizon/həˈraɪzən
5 c – not sure
A. addresses/ ˈæˈdrɛsɪz
B. abilities/əˈbɪlətiz
C. believes/bɪˈlivz
D. lies/laɪz
6 all sounds the same to me – no differences
A. station/ˈsteɪʃən
B. repetition/ˌrɛpəˈtɪʃən
C. dictation/dɪkˈteɪʃən
D. suggestion/səgˈʤɛsʧən
7 a
A. garage/gəˈrɑʒ
B. dangerous/ˈdeɪnʤərəs
C. villagers/ˈvɪlɪʤərz
D. huge/hjuʤ
8 d
A. machine/məˈʃin
B. parachute/ˈpɛrəˌʃut
C. champagne/ʃæmˈpeɪn
D. attach/əˈtæʧ
9 b
A. supply/səˈplaɪ
B. simply/ˈsɪmpli
C. deny/dɪˈnaɪ
D. reply/rɪˈplaɪ
10 b
A. honorable/ˈɑnərəbəl
B. humanity/hjuˈmænɪti
C. honesty/ˈɑnəsti
D. hourly/ˈaʊrli

part 1.2 – postion of stress on words
1 c – stress the ‘en and gi’ the rest didn’t stress the first part of the word
A. vocabulary/ voʊˈkæbjəˌlɛri
B. influential/ ˌɪnfluˈɛnʧəl
C. engineering/ ˈɛnʤəˈnɪrɪŋ
D. biological/ ˌbaɪəˈlɑʤɪkəl
2 d
A. tourism/ ˈtʊˌrɪzəm
B. dictionary/ ˈdɪkʃəˌnɛri
C. household/ ˈhaʊsˌhoʊld
D. computer/ kəmˈpjutər
3 c
A. geography/ ʤiˈɑgrəfi
B. imaginative/ ɪˈmæʤənətɪv
C. comfortable/ ˈkʌmfərtəbəl
D. unless/ ənˈlɛs
4 b
A. ashamed/ əˈʃeɪmd
B. absent/ ˈæbsənt
C. because/ bɪˈkɔz
D. instead/ ɪnˈstɛd
5 b
A. advantage/ ædˈvæntɪʤ
B. laboratory/ ˈlæbrəˌtɔri
C. bamboo/ bæmˈbu
D. courage/ ˈkɜrəʤ
6 a
A. employee/ ɛmˈplɔɪi
B. Japanese/ ˌʤæpəˈniz
C. economical/ ˌɛkəˈnɑmɪkəl
D. disagree/ dɪsəˈgri
7 b
A. lemonade/ ˈlɛməˈneɪd
B. apartment/ əˈpɑrtmənt
C. mathematics/ ˌmæθəˈmætɪks
D. understand/ ˌʌndərˈstænd
8 b
A. powerful/ ˈpaʊərfəl
B. acceptable/ ækˈsɛptəbəl
C. passenger/ ˈpæsənʤər
D. preference/ ˈprɛfərəns
9 c
A. electronic/ ɪˌlɛkˈtrɑnɪk
B. education/ ˌɛʤəˈkeɪʃən
C. deficiency/ dɪˈfɪʃənsi
D. possibility/ ˌpɑsəˈbɪləti
10 a
A. industrial/ ɪnˈdʌstriəl
B. electrician/ ɪlɛkˈtrɪʃən
C. manufacture/ ˌmænjəˈfækʧər
D. accidental/ ˌæksəˈdɛntəl

part 2.1 vocab and grammar
1 The … of crops on the same land can prevent soil exhaustion. …B. rotation / thay đổi
thay đổi các loại crop trên một mảnh đất có thể ngừa đất bị hao mòn
2 Solar energy is considered one kind of … energy. …B. alternative / thay thế
năng lượng mặt trời đc coi là 1 trong những loại năng lượng thay thế/ khác
3 He got excellent grades in his examination … the fact that he had not worked particularly hard. …C. in spite of / cho dù
a ấy đạt điểm xuất sắc trong kì thi cho dù sự thật là anh ấy ko học chăm cho mấy
4 Jane has … flu for 4 days.…A. gone down with / làm thân với
J bị cảm tới ngày thứ 4 rồi
5 My mother used to … research in this library when she was a student. …B. do / làm
mẹ mình từng nghiên cứu (do research) trong thư viện này khi còn là học sinh
6 Customer: “I’d like to try those shoes on, please.” – Shop assistant: “…” … D. What size are you?
khách: làm ơn cho tôi muốn thử đôi kia – nhân viên: a mang size mấy?
7 To get a passport, you must send in your birth … and two recent photos. …A. certificate
để làm hộ chiếu, bạn phải gửi giấy khai sinh (birth certificate) và 2 hình gần đây nhất
8 His sister suggested that … jeans and T-shirt when he went for the interview. … he mustn’t wear
c của a ấy đề xuất rằng a ấy nhất định ko đc mặc (he mustn’t wear) quần jeans và áo thun để đi phỏng vấn
9 TV keeps us … of what is going on all over the world. …D. informed
tv trao chúng ta thông tin (keep us informed) về những điều đang xảy ra trên thế giới
10 Study harder … .A. and you will pass the exam
học cho cố vô rồi sẽ đậu
11 He …B. lay… on the bed, staring at the ceilings wondering what to do next. / lie(hiện tại) lay (quá khứ)
he lies down / chicken lays egg
a ấy nằm trên giường, nhìn cái trần nhà chằm chằm và nghĩ sẽ làm điều j tiếp
12 Here they sell oranges C. by the dozen … .
ở đây họ bán cam theo tá (by the dozen)
13 There was nothing special about his clothes D. apart… from his flowery tie.
chẳng có gì đặc biệt về trang phục của a ấy ngoại trừ (apart from) cái cà vạt hoa.
14 When the lights …A. went out… , we couldn’t see anything.
Khi đèn tắt hết (went out, bị tắt kiểu cháy bóng hay cúp điện), chúng tôi ko thấy j hết
15 The smaller the room, C. the fewer…furniture it needs.
phòng càng nhỏ càng cần ít đồ
16 B. Two thirds…of the victims in the Tsunami remain missing.
⅔ nạn nhân của trận sóng thần vẫn còn bị mất tích.
17 We should find some C. effective…measures to prevent drug-taking among teenagers.
chúng ta nên tìm cách phòng ma túy hiệu quả cho nhóm teen/ effective measures: cách hiệu quả
18 Teacher: “That’s an excellent essay, Tom.” – Tom: “ …D. Thanks, sir.…”
GV: bài văn rất hay đó, Tom. – Tom: cám ơn, thầy/ ở mỹ, sir là cách xưng người lớn / ng đáng đc tôn trọng cực kỳ lễ phép.
19 The wheel, C. which… has remained important for 4,000 years, is one of mankind’s first inventions.
Cái bánh xe (which) đã vẫn luôn quan trọng suốt 4k năm, là một trong những phát minh đầu tiên của loài ng
20 This book will show you C. how what you have observed… can be used in other contexts.
sách này sẽ chỉ bạn (show you how) điều bạn đã thấy (what you have observed) có thể đc dùng trong những hoàn cảnh khác

part 2.2
1 Leisure habits won’t change much in the (see) seen future.
2 Going swimming every day can have very (benefit) beneficial effects.
3 You’d better drive. I’m too (experience) experienced for such traffic.
4 She sat in terrible (comfort) comfort on the hard chair for over an hour.
5 Geneticists discovered the law of (inherit) inheriting a long time ago.
6 These students (volunteer) volunteer – ng làm tình nguyệnspent their summer vacations helping the disadvantaged.
7 Unless something is done about (employ) employment, the outlook for the future is not good.
8 We all went to the party, with the (except)exception of Steve.
9 (Wise) wise comes through experience.
10 When was the latest (edit) edition of the dictionary published?

part 2.3 …answers are bolded
1 John often shows up at parties. That’s the only thing I don’t like about him.
2 Due to pollution and habitat destruction, many species of animals are dying yearly.
3 I appreciate your help, I couldn’t have dealt with the problem.
4 Much has been done to work out a good solution for traffic problems.
5 Howard’s teacher wasn’t satisfied with the work he had done, so she asked him to do it again.
6 Dick: “has Edward got in touch with you lately?” – Mark: “Yes, sometimes.”
7 In Western countries workers often go on strike to fight for a pay rise and better working conditions
8 Turn the tap off or the tub will overflows with water.
9 They put all the blame on the driver involved in the accident.
10 The police came just on time to bring the riot under control.

part 2.4 Give the correct tense or form of the verbs in brackets
1 My children enjoy (allow) allowed (stay) staying up late when there is something special on TV.
2 Hurry up. I’m afraid the conference will end (end) by the time we get (get) there.
3 Jane, together with her parents, (just go) just went to London to see (see) her grandmother.
4 We’d better (not try)not try any more. It’s too late for anything (to) to happen now.
5 I hoped he would be (be) at the meeting, but he didn’t come (not come).
6 Last night we had (have) a party when the fire (break) broke out.
7 We’ve lost the camera. If we (lock) had locked the car window, we wouldn’t have gotten (not get) into trouble.
8 (You/ever/have) have you ever had to wait so long? It is necessary that you are (be) on time.
9 He (drive) drove for three hours but he (cover) covered only half of the way so far.
10 I’d like the room (tidy) tidy before I get home, boys. It is (be) in a terrible mess.

part 2.5
1 The town we visited (A) was a ( four-days journey by bus from our hotel, so we (c) took the train (d) instead – (b) four-day
2 (a) The consumption of soft drinks, (b) specially coca cola, exceeds (c) that of any (d) other beverage. – (b) especially
3 (a) In the past few (b) years, this area (c) has become heavily (d) industrial – (d) industrialized
4 Although he was very (a) hard-working, (b) but he (c) got a very (d) low score in the final examination. – (b) omit but
5 (a) The Department of Foreign Languages (b) are located (c)in the new building (d) opposite the old one. – (b) is
6 (a)Of all mammals, dolphins are (b) undoubtedly (c) between the (d)friendliest to humans. – (c) omit between
7 The (a)breakdown service (b)where he had phoned five minutes (c)before (d)arrived right away. – (b) which
8 After (a)questioning (b)for a while, he (c)finally admitted (d)having stolen the camera. – correct
9 I (a)find Jenny an (b)extreme (c)interesting person to be with. – (b) extremely
10 We should have (a)a (b)medicine examination (c)every six (d)months – (b) medical (adj)

part 3.1 read and choose the correct answer

Much of the great the progress đa phần những sự tiến triển vượt bật lớn the human race has made con người đã làm nên during the past four centuries suốt 4 thế kỷ qua has been brought about by new inventions. đc mang đến bởi các phát minh mới The machines man has created các cái máy do con ng tạo ra do much of the hard work làm hầu hết các việc nặng which he had to do previously. mà con ng trước đây phải làm As a result,kết quả là people who live todaycon người ngày nay have much easier lives có cuộc sống dễ dàng hơn nhiều with more time for recreation với nhiều thì h cho sự tiêu khiển than people who lived several hundred years ago.hơn những người đã sống cách đây hơn hàng trăm năm

We should think, therefore, do đó, ch.ta nên nghĩ that everybody would welcome a new invention rằng m.ng sẽ chào đón phát minh mới and honor the inventor. và tôn kính nhà phát minh But this has not always been true. nhưng ko phải lúc nào cũng thế A Frenchman named Thimonnier invented a sewing machine in 1830. Ông T ng Pháp đã pháp minh máy may năm 1830 This machine made it possible for one tailor máy này có thể khiến 1 thợ may to do the work of several; làm việc của nhiều thợ may and it also made his work much easier. và cũng khiến c.việc của thợ may trở nên dễ dàng hơn nhiều But instead of welcoming the new invention, nhưng thay vì chào đón phát minh mới the tailors smashed the machine to pieces. những người thợ may đập nát máy thành nhiều mảnh nhỏ They feared that it would throw many of them out of work. họ sợ rằng máy này sẽ khiến nhiều ng trong số họ bị mất việc

However, if an invention is a good one, tuy nhiên, nếu phát minh là một phát minh tốt in time it is practically always accepted. nó thường đc chấp nhận theo th.gian The sewing machine was improved máy may đc cải tiến and found to be a good invention for tailors as well as for others. và đc công nhận là một phát minh tốt cho thợ may cũng như những ng khác It caused ready-made clothes to become much less expensive, nó khiến quần áo may sẵn trở nên ít mắc hơn nhiều so that more people could buy them. để nhiều ng có thể mua quần áo hơn Then more tailors instead of fewer were needed. rồi sẽ cần nhiều thợ may hơn thay vì là cần ít hơn

1 This article as a whole is about cả bài này nói về – D. inventions and their effects các phát minh và ảnh hưởng của chúng .
2 The French tailors smashed the machine to pieces because _. những ng thợ may ng Pháp đập nát máy may vì __ – C. they feared these machines would take away their jobs họ sợ máy may sẽ lấy đi việc làm của họ
3 Which of the following sentences is NOT true? câu nào sau đây ko đúng? – A. Everybody always welcomes a new invention. Mọi ng luôn luôn chào đón phát minh mới
4 The word “smashed” in paragraph 2 is closest meaning to từ “smashed" trong đoạn 2 có nghĩa gần nhất vs_. – B. broke làm hư
5 The effects of the invention of the sewing machine include all of these EXCEPT ảnh hưởng của may may bao gồm tất cả ngoại trừ – D. more tailors were unemployed nhiều thợ may bị mất việc hơn

part 3.2 — fill in the blank with (w/) given words

Do you want to take part in the battle bạn có muốn tham gia trong trận chiến to save the world’s wildlife? để bảo vệ đời sống hoang dã của th.giới ko Animal Watch is a book animal watch là 1 cuốn sách which will (1) (b)involve you in the fight for survival cuốn mà sẽ bao gồm bạn trong trận đấu cho sự sinh tồn that (2) (b) opposes many of our endangered animals mà chống lại nhiều đ.vật qúy hiếm của ch.ta and show how they struggle on the (3) (b) start of extinction. và cho thấy chúng vật lộn vs sự bắt đầu của kỳ tuyệt chủng ntn As you enjoy the book’s 250 pages and over 150 color photographs, trong lúc bạn thích thú đọc 250 trg sách và hơn 150 hình màu, you will have the (4) (a) satisfaction of knowing that part of your purchase money bn sẽ thấy thỏa mãn khi biết rằng một phần tiền bn trả mua is being used to help animals (5) (a) preserve. đc dùng để giúp bảo tồn các loài đ.vật From the comfort of your armchair, ngồi trên ghế có tay dựa thoải mái, you will be able to observe bạn sẽ có thể quan sát the world’s animals close-up cận cảnh các loài đ.vật của thế giới and explore their habitats. và khám phá nơi sống của chúng You will also discover bn cũng sẽ phát hiện the terrible results những hậu quả khủng khiếp of human (6) (a) greed for land, flesh, and skins. của lòng tham con ng vs đất đai, xác thịt, và da.

Animal Watch is packed with fascinating facts. AW chứa đầy facts thú vị Did you know that polar bear covers their black noses with their paws v.dụ, bn có biết là gấu bắc cực lấy tay che mũi so that they can hunt their (7) (b)prey in the snow without being seen, for example? để chúng có thể săn mồi trong tuyết mà ko bị phát hiện Or that for each orang-utan which is captured, hay là cứ mỗi con đười ươi bị bắt, one has to die. 1 con phải chết

This superb publication has so (8) (d)admire Britain’s leading wildlife charity nxb tuyệt vời này đã rất cảm phục quỹ từ thiện đứng đầu bảng của nc Anh that is has been chosen as Book of the Year, mà quỹ này đc chọn là Sách của Năm a (9) (b) title awarded to books danh hiệu đc trao cho cuốn sách which are considered to have made a major contribution to wildlife conservation. đc biết đến là có đóng góp lớn lao cho sự bảo tồn của đời sống đ.vật hoang dã You will find Animal Watch at a very low introductory price at all good bookshops, bn sẽ thấy cuốn AW vs giá đầu rất rẻ tại các tiệm sách but hurry while (10) (c) stocks last. nhưng nhanh chân lên trong khi còn hàng

part 3.3 fill in the blank with ONE suitable word.

Is there really anything wrong with letting a very small child watch television for a few hours a day? This is a (1) question that didn’t need to be asked forty or fifty years ago when children’s television in the UK was limited to not much (2) more than an hour a day. But now that daytime television has become a reality, and many homes have satellite receivers (3) showing channels purely for children, parents have to decide (4)if too much television harms children or not. There are those (5) parents who believe that children need conversation and interaction with real people in order to develop properly, (6)hence, watching television too much can be bad for the child’s development. On the (7)other hand, the vast majority of parents feel that watching lively, bright cartoon and puppet shows on television is fun for the child, and a little amusement can’t be (8) called a bad thing. One thing is quite clear; (9) they’re able to place a baby in front of the television in the knowledge that he or she will sit there quietly for a while gives parents a welcome break (10)now and then.

part 4.1 finish the 2nd sentence so that it has similar meaning to the original question
1 Are they likely to pass the exam? ⇨ Is there any chance of them passing the exam?
2 It’s only when you’re ill that you start to appreciate good health. ⇨ It is not until you’re ill that you start to appreciate good health.
3 I’m always nervous when I take an exam. ⇨ Taking an exam makes me nervous.
4 If I met the singer one day, I’d ask him to sign my copy of this disk. ⇨ Is there any chance of me meeting the singer one day, I’d ask him to sign my copy of this disk.
5 You watch TV a lot. You know much about the world. ⇨ The more you watch TV, the more you know about the world.
6 “I don’t think John will win the competition”, said Bill. ⇨ Bill doubted that John will win the competition.
7 Though man is wise, he may make mistakes. ⇨ However, man also makes mistakes, no matter how wise he is.
8 My mother asked, “Will you have to get up early tomorrow morning?” ⇨ My mother wanted to know if I need to get up early tomorrow morning.
9 It was her lack of confidence that surprised me. ⇨ What I found that surprised me was her lack of confidence
10 Many people think that all dogs evolved from wolves. ⇨ All dogs are thought to be evolved from wolves.

part 4.2 rewrite sentences – cannot change given words
1 They’re going to discuss our problem at the next meeting. (consideration) ⇨ They are taking consideration of our problem at the next meeting
2 Cheques should only be accepted with proof of identity. (never) ⇨ Cheques should never be accepted without proof of identity
3 He didn’t explain why he had behaved so badly at the party. (reason) ⇨ He didn’t give me any reason as to why he misbehaved so badly at the party.
4 The number of people out of work has been going down. (decrease) ⇨ The unemployment rate does decrease.
5 I’ve lost interest in going to the same place all the time. (fed) ⇨ I got fed up going to the same place all the time.

part 4.3 formulate a sentence using given words
1 She/wear/pair/dark glasses/so as/not/recognized. ⇨ She wears a pair of dark glasses so as long as she cannot be recognized.
2 First/he/not eat/Italian spaghetti/but he/get used/it/now. ⇨First, he doesn’t like to eat Italian spaghetti, but he gets used to it now.
3 Peter/deny/take/Janet’s calculator. ⇨Peter denies that he has taken Janet’s calculator.
4 This/be/place/accident/happen/last week. ⇨This is the place of the accident happened last week.
5 John/be determined/finish/essay/before midnight. ⇨John is determined to finish his essay before midnight.

Related Posts

Next Post

Recommended

Don't miss it