Từ “extremely stupid man” và từ “extreme stupid man” thì từ nào đúng và tại sao lại như thế. Tại sao từ “extremely” trong câu đầu lại thêm “ly”

585
SHARES
3.2k
VIEWS
DANH SÁCH CÂU HỎIDanh mục đơn: Nhờ dịch tiếng AnhTừ “extremely stupid man” và từ “extreme stupid man” thì từ nào đúng và tại sao lại như thế. Tại sao từ “extremely” trong câu đầu lại thêm “ly”
Nguyễn Văn Hậu đã hỏi 2 năm trước
1 câu trả lời
Yoom H Surber đã trả lời 2 năm trước

extremely – rất; tới mức độ rất cao/thấp, tới độ cực đoan; diễn tả tính từ.

extremely studpid man – chữ extremely ở đây diễn tả chữ studpid.

extreme stupid man – người đàn ông ấy vừa extreme và stupid; diễn tả danh từ. Cách viết khác là "extreme, stupid man"

Related Posts

Next Post

Recommended

Don't miss it