Bài 1: Thì hiện tại đơn giản (The Simple Present tense)

Bên cạnh các bài học ngữ pháp cơ bản, từ ngày 20/8/2015 Dayhoctienganh.net sẽ giới thiệu với các bạn các ...
Xem Chi Tiết

Bài 2: Thì hiện tại tiếp diễn (The Present Progressive Tense)

1. Cách chia: Chia động từ be ở hiện tại + dạng -ing của động từ I am waiting You ...
Xem Chi Tiết

Bài 3: Thì quá khứ đơn giản (The Simple Past Tense)

A. ĐỘNG TỪ CÓ QUY TẮC 1- Cách chia như nhau ở tất cả các ngôi   I     ...
Xem Chi Tiết

Bài 4: Thì quá khứ tiếp diễn (The Past Continuous Tense)

1- Cách chia Be (quá khứ) + động từ ở dạng -ing   I was             waiting You were He was ...
Xem Chi Tiết

Bài 5: Thì hiện tại hoàn thành đơn giản (The Simple Present Perfect Tense)

1) Cách chia Have (ở hiện tại) + Past Partticiple (quá khứ phân từ) - Đối với động từ có ...
Xem Chi Tiết

Bài 6: Thì quá khứ hoàn thành đơn giản (The Simple Past Perfect Tense)

1) Cách chia Had + Past Participle I had (I’d)   You had (You’d) arrived He had (He’d) finished She ...
Xem Chi Tiết

Bài 8: Thì Tương lai đơn giản (The Simple Future Tense)

1) Cách chia Will + infinitive (động từ ở nguyên dạng) Khẳng định Phủ định I will (I’ll) stay I ...
Xem Chi Tiết

Bài 9: Thì Tương lai tiếp diễn (The Future Progressive Tense)

1) Cách chia   Will be + V-ing Shall   I will / shall (I’ll) be expecting you / me ...
Xem Chi Tiết

Bài 10: Thì Tương lai hoàn thành đơn giản và tiếp diễn (The Future Perfect Simple and Future Perfect Progressive)

1) Cách chia Future Perfect Simple Will have + Past Participle   I will / shall have received it by ...
Xem Chi Tiết

Bài 11: Thì Tương lai với Going to (The “going to” Future)

1) Cách chia am is going to + base form of the verb (nguyên dạng của động từ) are I ...
Xem Chi Tiết

Bài 12: Một số cách để diễn tả tương lai trong tiếng Anh

1) Dùng am / is / are to - Chỉ dùng được khi hành động phụ thuộc vào sự kiểm ...
Xem Chi Tiết
Loading...

Series: Các thì trong tiếng Anh

Recommended

Don't miss it