Bài 27: Các loại câu điều kiện

Các câu điều kiện thường được chia ra làm 3 loại cơ bản. Mỗi loại đều có những sự biến ...
Xem Chi Tiết

Bài 28: Câu điều kiện loại 1

1) Cấu trúc căn bản của loại 1   If clause Thì hiện tại Main clause Thì tương lai (shall/will) ...
Xem Chi Tiết

Bài 29: Câu điều kiện loại 2

1) Cấu trúc căn bản của loại 2   If clauses Main clause   Thì quá khứ would / should ...
Xem Chi Tiết

Bài 30: Câu điều kiện loại 3

1) Cấu trúc căn bản của loại 3   If clause Quá khứ hoàn thành Điều kiện tưởng tượng Main ...
Xem Chi Tiết

Bài 31: Những cách dùng khác của If và những liên từ tương đương

1) Dùng “unless” * Dùng “unless” thay cho “if … not” có thể được trong những trường hợp sau: - ...
Xem Chi Tiết

Bài 32: “Will” và “Would” dùng sau “If”

1) If + will/ would để nhấn mạnh sự sẵn lòng hay không sẵn lòng * Khi nhờ vả ai ...
Xem Chi Tiết

Series: Câu điều kiện (Conditional Sentences)

Recommended

Don't miss it