Bài 33: Cấu trúc của câu thụ động

I) Phân biệt giữa câu chủ động (active) và câu thụ động (passive) 1) Trong câu chủ động, chủ từ ...
Xem Chi Tiết

Bài 34: Một số điểm cần chú ý về câu thụ động

1) Về thì: Câu chủ động dùng thì nào thì câu thụ động áp dụng thì đó. Your steak is ...
Xem Chi Tiết

Bài 35: Những cách dùng câu thụ động

1) Dùng tự nhiên và có suy tính: Trong tiếng Anh thông thường, câu thụ động được dùng một cách ...
Xem Chi Tiết

Bài 36: Dùng “by + agent” sau câu thụ động

“Agent” có nghĩa là người hay vật thực hiện hành động. * “By + agent” trong câu thụ động chỉ ...
Xem Chi Tiết

Bài 37: Câu thụ động với những động từ “say” và “believe”

1) It (+ Passive + that-clause) với những động từ như agree, allege, arrange, assume, believe, consider, decide, declare, discover, ...
Xem Chi Tiết

Series: Câu thụ động (The Passive)

Recommended

Don't miss it