Bài 73: Câu trực tiếp và câu gián tiếp – P1: Các động từ Say, Tell và Ask

* Câu trực tiếp là câu nói được viết lại. * Câu gián tiếp là câu chúng ta muốn nói ...
Xem Chi Tiết

Bài 74: Câu trực tiếp và câu gián tiếp – P2: Động từ dùng để báo cáo

Động từ báo cáo thường dùng ở hiện tại khi vấn đề liên hệ là một vấn đề nói chung ...
Xem Chi Tiết

Bài 75: Câu trực tiếp và câu gián tiếp – P3: Câu gián tiếp với sự thay đổi các thì

1) Sự thay đổi thì Sự thay đổi thì thường xảy ra trong câu gián tiếp vì có 1 khoảng ...
Xem Chi Tiết

Series: Câu trực tiếp và câu gián tiếp

Recommended

Don't miss it