Bài 15: Mạo từ không xác định: A, AN (The indefinite article a/an)

1) Cách sử dụng cơ bản của a / an Có 2 cách cơ bản * A / An có ...
Xem Chi Tiết

Bài 16: Mạo từ xác định THE (The definite article: THE)

1) Cách sử dụng cơ bản của THE Có 2 cách cơ bản * “The” được dùng cho một sự ...
Xem Chi Tiết

Bài 17: Không có mạo từ (The zero article)

1) Những cách dùng cơ bản của “không mạo từ” Có 3 dạng danh từ không dùng mạo từ * ...
Xem Chi Tiết

Bài 18: Không mạo từ hay mạo từ “The” với những địa danh

    Không mạo từ The Continents (đại lục) Africa, Asia, Europe   Geographical areas (vùng cho địa lý) Central ...
Xem Chi Tiết

Series: MẠO TỪ (ARTICLES)

Recommended

Don't miss it