Bài 46: Định nghĩa một số từ ngữ dùng trong câu

1) Một động từ đã chia (finite verb) Dạng này thường bắt buộc phải có 1 chủ từ + 1 ...
Xem Chi Tiết

Bài 47: Thứ tự cơ bản của những từ trong một câu tiếng Anh

1) Thứ tự cơ bản trong một câu mà không phải là câu hỏi hay câu cảm thán. Nhóm chủ ...
Xem Chi Tiết

Bài 48: Câu đơn (The simple sentence)

Câu đơn thường bao gồm một động từ được chia. I) Năm loại câu đơn: 1) Subject + Verb My ...
Xem Chi Tiết

Bài 49: Câu ghép (The Compound Sentence)

Việc ghép các câu có thể bằng: * Dấu chấm phẩy We fished all day; we didn’t catch a thing ...
Xem Chi Tiết

Bài 50: Câu phức (The complex sentence) – P1: Cấu tạo câu phức

Câu phức có thể tạo theo hai cách: 1) Nối mệnh đề phụ với mệnh đề chính bằng liên từ: ...
Xem Chi Tiết

Bài 51: Câu phức (The complex sentence) – P2: Mệnh đề danh từ

1) Thế nào là một mệnh đề danh từ? Chúng ta hãy so sánh: Ví dụ 1: He told me ...
Xem Chi Tiết

Bài 52: Câu phức (The complex sentence) – P2: Mệnh đề liên hệ

1) Thế nào là một mệnh đề liên hệ? Hãy so sánh: Crowded holiday resorts are not very pleasant. Các ...
Xem Chi Tiết

Bài 53: Câu phức (The complex sentence) – P3: Mệnh đề trạng ngữ

1) Thế nào là một mệnh đề trạng ngữ? I try hard, but I can never remember people’s names. “hard” ...
Xem Chi Tiết

Bài 54: Câu phức (The complex sentence) – P4: Cấu trúc dùng phân từ

Những dạng phân từ Hiện tại Hoàn thành Quá khứ Chủ động finding having found - Thụ động being found ...
Xem Chi Tiết

Series: The sentence (Câu)

Recommended

Don't miss it