(Luyện thi TOEFL) Các kỹ năng đọc hiểu (1) Bài thi trên máy tính và trên giấy

Kỹ năng đọc hiểu tốt cần thiết cho sự thành công ở kỳ thi TOEFL và trong suốt quá trình ...
Xem Chi Tiết

(Luyện thi TOEFL) Các kỹ năng đọc hiểu (2) Các loại đoạn văn đọc hiểu trên bài thi TOEFL

Với rất ít trường hợp ngoại lệ, hầu hết các câu hỏi đọc hiểu trên bài thi TOEFL sẽ rơi ...
Xem Chi Tiết

(Luyện thi TOEFL) Các kỹ năng đọc hiểu (3) Các kỹ năng đọc hiểu cần thiết

Trong bài trước chúng ta đã học qua các loại đoạn văn đọc hiểu trên một bài thi TOEFL. Đã ...
Xem Chi Tiết

(Luyện thi TOEFL) Các kỹ năng đọc hiểu (4) Thực hành tìm ý chính

Đọc đoạn văn dưới đây một cách cẩn thận. Sau khi đọc hãy trả lời các câu hỏi theo sau ...
Xem Chi Tiết

(Luyện thi TOEFL) Các kỹ năng đọc hiểu (5) Xác định ý nghĩa từ ngữ cảnh

Trong khi thi TOEFL, bạn sẽ không được phép sử dụng từ điển. Vậy làm thế nào bạn tìm ra ...
Xem Chi Tiết

(Luyện thi TOEFL) Các kỹ năng đọc hiểu (6) Xác định các sự kiện và chi tiết cụ thể

Trên các bài thi chuẩn, bạn thường sẽ được yêu cầu xác định các sự kiện hoặc chi tiết cụ ...
Xem Chi Tiết

Series: TOEFL - Các kỹ năng đọc hiểu

Recommended

Don't miss it