Bài 63: Trạng từ (Adverbs) – P1: Khái niệm và các loại trạng từ trong tiếng Anh

1) Trạng từ là gì? Chữ adverb (ad - verb) có khái niệm về ý nghĩa thêm cho động từ ...
Xem Chi Tiết

Bài 64: Trạng từ (Adverbs) – P2: So sánh của trạng từ

Những trạng từ “có cấp bậc” mới có thể so sánh được. Những trạng từ như daily, extremely, only, really, ...
Xem Chi Tiết

Bài 65: Trạng từ (Adverbs) – P3: Trạng từ chỉ thể cách

* Hầu hết các trạng từ chỉ thể cách có cấu trúc adjective + ly (mad, madly; plain, plainly; sudden, ...
Xem Chi Tiết

Bài 66: Trạng từ (Adverbs) – P4: Trạng từ chỉ nơi chốn

Những trạng từ có thể diễn tả: - Vị trí: Những trạng từ trả lời cho câu hỏi where và ...
Xem Chi Tiết

Bài 67: Trạng từ (Adverbs) – P5: Trạng từ chỉ thời gian

* Trạng từ chỉ thời gian có thể là: - Trạng từ chỉ thời gian xác định, trả lời cho ...
Xem Chi Tiết

Bài 68: Trạng từ (Adverbs) – P6: Trạng từ chỉ sự thường xuyên

Có hai loại trạng từ chỉ sự thuờng xuyên: - Sự thường xuyên xác định - Sự thường xuyên không ...
Xem Chi Tiết

Bài 69: Trạng từ (Adverbs) – P7: Trạng từ chỉ mức độ

Một số trạng từ chỉ mức độ như: Almost, altogether, barely, a bit, enough, fairly, hardly, nearly, quite, rather, somewhat, ...
Xem Chi Tiết

Bài 70: Trạng từ (Adverbs) – P8: Những trạng từ dùng để làm mạnh thêm ý của tính từ hay trạng từ

1) Very : + tính từ Martha has been very ill. Martha rất có vẻ ốm đau. + trạng từ ...
Xem Chi Tiết

Bài 71: Trạng từ (Adverbs) – P9: Những trạng từ dùng để tập trung sự chú ý

Even, just, merely, only, really, simply thường đi trước những từ mà chúng thêm nghĩa để tập trung sự chú ...
Xem Chi Tiết

Bài 72: Trạng từ (Adverbs) – P10: Sự đảo ngược động từ và chủ từ sau trạng từ

1) Sau trạng từ chỉ nơi chốn Here và There * Sau here, there, back, down, off, up...,danh từ làm ...
Xem Chi Tiết

Series: Trạng từ (Adverbs)

Recommended

Don't miss it