Simple present tense (Thì hiện tại đơn giản)

Khi nói và viết tiếng Anh còn phải quan tâm đến các thì (tense) của nó. Động từ là yếu ...
Xem Chi Tiết

Present continuous tense (Hiện tại tiếp diễn)

Thì Present Continuous là thì hiện tại tiếp diễn, nó được dùng để chỉ sự việc đang tiếp diễn trong ...
Xem Chi Tiết

Future Tense (Thì tương lai)

Future Tense là thì tương lai. Chúng ta dùng will hoặc shall để thành lập thì tương lai. Dùng will ...
Xem Chi Tiết

Past simple (Thì quá khứ đơn)

Simple Past là thì quá khứ đơn. Để viết câu ở thì Simple Past ta chia động từ ở dạng ...
Xem Chi Tiết

Perfect Tenses (Thì hoàn thành)

I. Cách thành lập: Các thì hoàn thành (perfect) có chung một cách thành lập: (have) + past participle Past ...
Xem Chi Tiết

Các thì trong tiếng Anh – cách dùng và dấu hiệu nhận biết

Tiếng Anh có 12 thì cơ bản được chia theo các mốc thời gian gồm quá khứ, hiện tại và ...
Xem Chi Tiết

Thẻ: Các thì trong tiếng Anh

Recommended

Don't miss it