Can, May, Be able to

Can Can là một động từ khuyết thiếu, nó có nghĩa là có thể. Can luôn luôn được theo sau ...
Xem Chi Tiết

Thẻ: Can – May

Recommended

Don't miss it