Verbs and sentences (Động từ và câu)

Động từ (Verb) Động từ trong tiếng Anh gọi là Verb. Động từ là từ dùng để chỉ hoạt động ...
Xem Chi Tiết

Thẻ: Câu

Recommended

Don't miss it