Pronouns ( Đại từ)

Các loại đại từ Đại từ (pronoun) là từ dùng thay cho một danh từ. Đại từ có thể được ...
Xem Chi Tiết

Possessive pronouns (Đại từ sở hữu)

Xét ví dụ này: a friend of John’s: một người bạn của John. Chúng ta đã biết cách dùng này ...
Xem Chi Tiết

Thẻ: Đại từ

Recommended

Don't miss it