Possessive pronouns (Đại từ sở hữu)

Xét ví dụ này: a friend of John’s: một người bạn của John. Chúng ta đã biết cách dùng này ...
Xem Chi Tiết

Thẻ: Đại từ sở hữu

Recommended

Don't miss it