There is, there are, how many, how much, to have

Câu này được dịch là : Có một quyển sách ở trên bàn. Trong tiếng Anh thành ngữ: There + ...
Xem Chi Tiết

Thẻ: How many – How much

Recommended

Don't miss it