Imperative mood (Mệnh lệnh cách)

Thể Mệnh Lệnh hay Mệnh Lệnh cách là một thể sai khiến, ra lệnh, hay yêu cầu người khác làm ...
Xem Chi Tiết

Thẻ: Mệnh lệnh cách

Recommended

Don't miss it