Possessive Case ( Sở hữu cách)

Sở hữu cách (possessive case) là một hình thức chỉ quyền sở hữu của một người đối với một người ...
Xem Chi Tiết

Thẻ: Sở hữu cách

Recommended

Don't miss it