Adjectives (Tính từ)

Tính từ trong tiếng Anh gọi là Adjective. Tính từ là từ dùng để chỉ tính chất, màu sắc, trạng ...
Xem Chi Tiết

Numbers (Số)

Có hai loại số trong tiếng Anh: số đếm (cardinal numbers) và số thứ tự (ordinal numbers). Số đếm (Cardinal ...
Xem Chi Tiết

Comparison of Adjectives and adverbs (So sánh của tính từ và trạng từ)

Ghi chú: Các cách so sánh của tính từ đều áp dụng được cho trạng từ (adverbs). Để tiện lợi ...
Xem Chi Tiết

Thẻ: Tính từ

Recommended

Don't miss it