Adverbs (Trạng từ)

Trạng từ (hay còn gọi là phó từ) trong tiếng Anh gọi là adverb. Trạng từ là những từ dùng ...
Xem Chi Tiết

Comparison of Adjectives and adverbs (So sánh của tính từ và trạng từ)

Ghi chú: Các cách so sánh của tính từ đều áp dụng được cho trạng từ (adverbs). Để tiện lợi ...
Xem Chi Tiết

Thẻ: Trạng từ

Recommended

Don't miss it